Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

4860 1b39
Reposted fromwyczes wyczes viaaudacityofhuge audacityofhuge
4239 f863
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins viaarachnephobic arachnephobic
I to, że nie napisałam,
że cię lubię, nie znaczy, że cię nie lubię
(lubię cię). Więc jaki masz smak w ustach,
co teraz robisz i czemu nie ze mną?
— Agnieszka Wolny-Hamkało

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viaMsChocolate MsChocolate
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viadeepbluex deepbluex
5664 374f
Reposted fromrawriot rawriot viajeszczenie jeszczenie
0924 d239 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaatramentovva atramentovva
Reposted fromFlau Flau viaAnneBonny AnneBonny
o wszystkich dnia porach - Ty
— A. Osiecka
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viamayamar mayamar
3319 7f88
Reposted fromzciach zciach viapanpancerny panpancerny
6533 0b18
Reposted fromursa-major ursa-major viaSkydelan Skydelan
7207 f0f3 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
7474 7d6a
Reposted fromnyaako nyaako viaBrainy Brainy
1858 80ff 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaillumination illumination
2707 3e5e 500
Reposted fromrisky risky viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl