Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

8651 fc81
Reposted fromneza neza viaviolethill violethill
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
8296 bdf6
Reposted frommayhos mayhos viagosialap gosialap
0163 12e2
Reposted fromNeutrum Neutrum viatimecode timecode
Reposted fromgruetze gruetze viakundel kundel

July 07 2015

9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaonebreath onebreath
Reposted fromgruetze gruetze vianaich naich
Reposted fromgruetze gruetze vianaich naich
1118 9ac8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafelicka felicka
5914 2482 500
"Nikt nigdy nie powstrzyma nas od interesowania się życiem genialnego człowieka.
Można by powiedzieć, że on sam jest dziełem sztuki, że życie jego jest poematem czy powieścią, że on sam jest cudem."
 ~~ Tadeusz Boy-Żeleński
Reposted frombarock barock viamehhh mehhh
0316 d289 500

aseaofquotes:

– Kurt Vonnegut

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viayouthless youthless
7111 1f30
Reposted fromGroddjuret Groddjuret vialonelygirl15 lonelygirl15
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viairmelin irmelin
7539 e72e 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl