Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2015

iamnotarobot
2187 0544 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viasmalldoll smalldoll
iamnotarobot
1384 9b2c 500

Van Gogh, View of Paris, Summer 1886

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaunmadebeds unmadebeds
iamnotarobot
6014 54d7
Reposted frompeper peper viamaking-love making-love
iamnotarobot
2022 aabe
poświatowska.
Reposted fromrol rol viaRudeGirl RudeGirl

September 25 2015

iamnotarobot
4560 c326 500
Reposted frommitti mitti vianoisetales noisetales
iamnotarobot
6510 0008
Reposted fromsaiwala saiwala viafairyland fairyland
iamnotarobot

Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.

— Milan Kundera
Reposted fromOro Oro viapumpkinsoup pumpkinsoup
iamnotarobot
9883 47b4
iamnotarobot

Falling in Love

Reposted fromiminlove iminlove vianaiwna naiwna
iamnotarobot
8569 7840 500
Reposted fromIriss Iriss vianaiwna naiwna
iamnotarobot
Wie pan, ja dużą część swojego życia spędzam na pewnym wyłączeniu i zatopieniu w swoim życiu wewnętrznym, które nie jest jakoś szczególnie bogate, raczej polega na takim kręceniu sobie filmów w głowie, wyobrażaniu sobie różnych anegdot, scen, sytuacji.
— żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNocturia Nocturia
iamnotarobot
Tylko nie zgub mnie. już mnie kiedyś zgubiono."
— ...
Reposted fromlittleburn littleburn viabrzask brzask
2422 aa1b 500

Klimt’s studio with the last paintings he was working on. Vienna.

Reposted fromerial erial viabrzask brzask
iamnotarobot
Reposted frommahsheed mahsheed viakundel kundel
3211 af9f
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
iamnotarobot
7355 3a49 500
Reposted fromnutt nutt viaunmadebeds unmadebeds
iamnotarobot
2246 6b3d
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viaNocturia Nocturia
3143 4467 500

art-centric:

Detail of Mulher do chale verde by Cyprien Eugene Boulet

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
1876 6124
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaNocturia Nocturia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl