Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

7746 e8f0
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaodnowa odnowa
/.../
Jeżeli istniejesz - to przyślij esemesa. Mogę być ci wierny. Nic mi nie pozostało. Bo skończyło się. Kulę i bolę się.
— Baczność, Marcin Świetlicki
Reposted fromink ink viasfeter sfeter
Your relationship with yourself sets the tone for every other relationship you have.
— Robert Holden (via onlinecounsellingcollege)
1919 9af2
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasfeter sfeter
0299 e7d5 500
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine viasfeter sfeter
4524 4ad8 500
Poznań.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasfeter sfeter
9342 74e8 500

Gustav Klimt - Hope II

Reposted fromink ink viasfeter sfeter
Ja po tych wszystkich latach naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć - bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Tomek Beksiński w liście do Ewy Kikty
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele vialikeaghost likeaghost
7735 a934
Reposted frombotanyplay botanyplay vialikeaghost likeaghost
Trochę się zabłąkałem, ale to nie szkodzi, bo Pani być może poszła razem ze mną i teraz zabłądziliśmy oboje.
— Franz Kafka
Reposted fromifyouleave ifyouleave vialikeaghost likeaghost
1874 889a
Reposted fromsarazation sarazation vialikeaghost likeaghost

Reposted fromjozefspace jozefspace vialikeaghost likeaghost
1203 6c64
Reposted fromsilentshout silentshout vialikeaghost likeaghost
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad vialikeaghost likeaghost
2132 8a75
Reposted fromretaliate retaliate vialikeaghost likeaghost
1582 a91b
Reposted fromproof proof vialikeaghost likeaghost
6736 66cf 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz vialikeaghost likeaghost
3703 fcc6
Reposted frommorela morela vialikeaghost likeaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl